Vedtekter

Barnehagens vedtekter

VEDTEKTER FOR LJØSTADSAGA BARNEHAGE AS

 

Vedtektene er godkjent pr.01.11.13

 

 

 1. EIERFORHOLD OG DRIFT

 

Barnehagen eies og drives av aksjeselskapet. Den har en avdeling – godkjent for inntil 44 barn i alderen 0 – 6 år. Barna er delt inn i aldersdelte grupper deler av dagen, - samt at vi har faste utegrupper.

Barnehageåret regnes fra 1.august til 31.juli året etter.

Åpningstid er mandag til fredag kl.07.00 – 16.30.

Barnehagen er åpen hele året, bortsett fra og med julaften til første virkedag i januar – samt de tre siste ukene i juli. Det må være minst 8 barn pr. dag for at barnehagen skal holdes åpen ellers i juli, - og rundt høytider. Det betales for 11 mnd.

Det oppfordres til en ekstra ferieuke i løpet av året. Melding om ferie leveres styrer innen 15.mai.

 

 1. FORMÅL

 

Selskapets formål er å eie og drive barnehage i Vegårshei kommune. Virksomheten har et ideelt – (ikke-økonomisk) formål. Barnehagen skal gi barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forbindelse med barnas hjem. Virksomheten skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldene lover og forskrifter for barnehagevirksomhet. Barnehagen skal bygge sin virksomhet på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Den etiske veiledning som barnehagen gir, må være i samsvar med barnets alder, modenhet og hjemmemiljø. Barnehagen skal lære barna om verdier forankret i kristen og humanistisk arv og tradisjon.

 

 1. SAMARBEIDSUTVALGET

 

a)    Samarbeidsutvalget skal bestå av leder i aksjeselskapet ( også ansatt ), 1 representant fra personalet, 2 representanter fra foreldrerådet – samt styrer. Styrer har ikke stemmerett. Det velges en ny foreldrerep. hvert år, og en leder velges av utvalget.

b)    Samarbeidsutvalget skal avgjøre opptak av barn til barnehagen, og innstille til aksjeselskapet i ansettelsessaker og lignende.

c)    Samarbeidsutvalget har taushetsplikt.

d)    Foreldrerådet består av alle foreldrene.

 

 

 

 

 

 1. BETALING

 

Det betales forskuddsvis til barnehagens konto innen den 12. i hver mnd. Det betales for 11 mnd i året. Uregelmessig betaling vil medføre tap av barnehageplass. Barnehagen er pliktig til å følge statlige bestemmelser i forhold til max pris.

 

 1. FRAVÆR

 

Ved fravær må avgiften betales.

 

 1. HELSEMESSIGE FORHOLD

 

a)    Hvis et barn er sykt eller fraværende av andre grunner, må det gis beskjed til barnehagen.

b)    Syke barn har det best hjemme, - må holdes hjemme p.g.a smittefaren.

c)    Hvis et barn ikke kan være ute og delta i aktiviteter på lik linje med de andre barna, må det holdes hjemme.

d)    I tvilstilfeller avgjør styrer om barnet kan være i barnehagen.

 

 1. PLANLEGGINGSDAGER

 

Det avikles 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Disse blir innarbeidet i en barnehagerute som sendes foreldrene til orientering.

 

 1. ANSVAR

 

a)    Personalet har ansvar for barna den tiden de er i barnehagen.

b)    Den som følger barnet til barnehagen, må ikke forlate det uten å ha vært i kontakt med personalet. Dette gjelder også ved henting.

c)    Medbrakte eiendeler har ikke personalet og barnehagen ansvar for.

d)    De ansatte i barnehagen må ikke ta barna med som passasjer i egen bil eller offentlig transportmiddel – uten foreldrenes skriftlige samtykke. Alle barn skal være forskriftsmessig sikret.

e)    Ved badeturer må barnet ha skriftlig tillatelse fra foreldre for å kunne bade.

f)    Ved distribuering av foto av barna – til aviser, hjemmeside etc. må barnehagen innhente foreldrenes samtykke.

g)    Alle barn er forsikret i if – heltid barneulykke, (gjelder også utenom barnehagetiden.)

h)    Barnehagen har dokumentert system for internkontroll.

 

 

10. AREALUTNYTTING

 

For barn over 3 år regnes det 4 kvadratmeter pr. barn. For barn under 3 år må det legges til 1/3 av arealet. Godkjent 01.11.10 – lekeareal 177,4 m2 – 44 plasser over tre år. Ca 1000 m2 uteområde.

  

 

 

 

11. Regler for opptak av barn til

Ljøstadsaga barnehage

 

Ljøstadsaga barnehage er en heldags barnehage med plass inntil

44 barn i alderen 0 – 6 år. Barnegruppa deles i 3-4 aldersdelte grupper perioder av dagen. Opptakskretsen til barnehagen er primært barn boende i Vegårshei kommune. Barnehagen har samordnet opptak med alle barnehagene i Vegårshei kommune, det søkes på elektronisk søknadsskjema.

 

 

 • Dersom det er mulig skal barnehagen ha en hensiktsmessig fordeling i henhold til alder og kjønn.

 

 • Siste års tilbud ved barnehagen gir grunnlag for neste års opptak for barnet.

 

 • Alle barn som får plass, kan beholde denne frem til skolestart hvis ønskelig.

 

 • Barn som ved opptak ikke har fått oppfylt sitt 1. prioritets ønske, står på venteliste til denne plassen – selv om lavere prioritert plass er tatt imot.

 

 

FORTRINNSRETT VED OPPTAK:

 

Barn med nedsatt funksjonsevne

Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4.

Barn som går i barnehagen, som ønsker å utvide plassen.

       - Barn av eiere av barnehagen

       - Søsken av barn som allerede går i barnehagen

- Barn med tilknytning til barnehagen, for eksempel at søsken har gått her.

 

Videre vurderes følgende:

 

 • Sosiale forhold og minoritetsspråklige barn
 • Alder og kjønnsfordeling

 

 

 Ved endring av størrelse på plassen – må det også søkes elektronisk.

 

Oppsigelse av plass:

Oppsigelse av plass må skje skriftlig – innen 31. januar.

Det er 3 måneders oppsigelsestid med full betaling regnet fra første dag i etterfølgende kalendermåned, - dersom plassen ikke blir besatt tidligere.