Barnehagens verdigrunnlag

Våre verdier! "Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid. Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming til barnas utvikling. Barnehagens samfunnsmandat er , i samarbeid og forståelse med hjemmet , å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal sees i sammenheng." Rammeplanen.

Når ny rammeplan ble tatt i bruk aug 17 - hadde vi en ny gjennomgang på verdigrunnlaget vårt. I tillegg til at barna skal møte genuint interesserte voksne - har vi samlet våre verdier i disse hovedpunktene - og håper de vil gjennomsyre alt vi gjør:

 

TRYGGHET -  Det er viktig at alle blir sett - og hørt! For at vi skal føle trygghet viser vi at vi bryr oss om -, og har tillitt til hverandre. ALLE har en spesiell plass i barnehagen - og alle er betydningsfulle. Vi gir hverandre oppmuntrende tilbakemeldinger på hvem man er og det man mestrer!

LIKEVERD - ALLE er forskjellige, og alle har ulike behov og meninger. Vi respekterer og lytter til hva andre sier. Hver stemme skal bli hørt - og alle skal føle seg like mye verdt!. Vi ønsker at alle skal tørre å si hva de tenker og føler - skape en åpen og ærlig atmosfære.

GLEDE OG HUMOR - I Ljøstadsaga er det rom for spontanitet og åpenhet. En forutsetning for glede og humor er at vi har en positiv innstilling!