Samarbeidsutvalg og Foreldreråd

Samarbeidsutvalget består av leder i Aksjeselskapet, 1 representant fra personalgruppa, 2 representanter fra foreldrerådet - samt styrer. Styrer har ikke stemmerett. Det velges en ny foreldrerepresentant hvert år, og representanten som har sittet et år - blir leder.

Intesjonen med foreldreråd og samarbeidsutvalg er at disse ordninghene skal gi mulighet for å ivareta foreldrenes kontakt med barnehagen på en aktiv måte. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Det kreves samtykke fra foreldrerådet dersom foreldrebetalingen settes høyere enn den fastsatte maximal-grensen.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapenede og samordnende organ. Samarbeidsutvalget skal bli forelagt saker sopm er viktige for barnehagens innhold og virksomhet, og for forholdet til foreldrene. Samarbeidsutvalget skal fastsette barnehagens årsplan. Øvrige saker av viktighet er for eksempel forslag til budsjett eller driftsendringer. (Rammeplan s 30)

Samarbeidsutvalget skal være med på opptak av barn i barnehagen, dersom det er for mange søkere. De skal også innstille til Aksjeselskapet i ansettelsessaker - godkjenne årsplanen og lignende. Samarbeidsutvalget har taushetsplikt.

Samarbeidsutvalget 2023/24 - valgt på foreldremøte 26.09.23:

Representant fra Foreldrerådet:  Nina Eriksen - Leder

Representant fra Foreldrerådet: Bianca Knuten

Leder i Aksjeselskapet: Ingunn L. Rønningen

Representant fra personalet: Ann Kristin Gundersen

Styrer: Nanna Lauvland Flaten